⏩⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

⏩⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]
ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
………………………………………………..
⏩⏩ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนมอบหมายให้นายชาลี ชูชี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยนายณัฐพล ปาลิวนิช ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส  ๐๙.๐๐ น. เข้าพบนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในครั้งนี้ และขอข้อแนะนำการดำเนินการกองทุนชุมชน เพื่อนำไปพัฒนางาน ต่อไป
๑๐.๐๐ น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโคกยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีนางพจนารถ เหล่าธี พัฒนาการอำเภอตากใบ ให้การต้อนรับ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย เข้ารับการติดตามจำนวน ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๒ จากการพูดคุยปรากฎว่ายังคงดำเนินการในรูปแบบของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โดยมีการรวมเงินฝากจากคนในชุมชน แต่ไม่มีการรวมหนี้ของคนในชุมชน เนื่องจากวิถีของคนในชุมชน ไม่มีการกู้หนี้ซ้ำซ้อน อีกทั้งเป็นชุมชนที่เกื้อกูล ใช้ระบบเครือญาติ มีความเข้มแข็งของชุมชนอยู่แล้ว และปลอดหนี้นอกระบบ โดยคณะกรรมการฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในชุมขน แต่ก็ติดขัดปัญหาในการรวมกองทุนต่างๆคณะติดตามฯ ได้รับฟังและให้ข้อเสนอแนะ และขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน ชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์ที้จะได้รับจากการเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
๑๓.๐๐ น. ลงพื้นที่ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ ๕ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร โดยมีนางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ด้วย มีนางสาวนาฏยา ศรีสายันต์ พัฒนาการอำเภอศรีสาคร และพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล พร้อมทั้งเครือข่ายในการพัฒนาให้การต้อนรับ โดยมีคณะกรรมการฯและครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมขนในครั้งนี้ จากการพูดคุยปรากฏว่า ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์ฯ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๐ มีการดำเนินงานตามแนวทางกรมฯในการเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอย่างดีเยี่ยม มีการรวมกองทุนต่างๆในชุมชน จำนวน ๔ กองทุน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มแม่บ้านบ้านไอร์เจี๊ยะ กลุ่มวิสาหกิจรับซื้อน้ำยางพารา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มบ้านไอร์เจี๊ยะธาราทิพย์ สามารถลดและปลดหนี้ได้ จำนวน ๓๒ ครัวเรือน เป็นเงิน ๔.๑ ล้านบาท ปลดหนี้ได้ ๓ ครัวเรือน เป็นเงิน ๒.๙ แสนบาท ปัจจัยความสำเร็จของหมู่บ้านแห่งนี้ คือ มีผู้นำชุมชนที่มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหากองทุนชุมชนให้ดีขึ้น มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งในชุมชนมีความแตกต่างทางศาสนา มีการใช้หลักแนวคิดที่ว่า “แตกต่างแต่ไม่แตกแยก” เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการฯ ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่น ทำให้เกิดความรักความหวงแหนในชุมชน ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ อยู่เย็น เป็นสุข รางวัลกลุ่มองค์กรดีเด่นระดับจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะติดตามฯ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมขนให้เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของหมู่บ้านอื่น ต่อไป
ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากใบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสาคร และพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ในการประสานงานพื้นที่ติดตามกองทุนฯ ร่วมทั้งนักวิชาการจังหวัด และคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)