⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]] ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]]
ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
………………………………………………..
⏩⏩ ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 น.ส.กาญจนา สิมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.สุธาสินี พุ่มกุมาร และน.ส.กนกพรรณ กลีบขจร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเช้าเข้าพบ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกองทุนชุมชน เพื่อนำไปพัฒนางาน…
1. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบวกครกหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดตั้งในปี 2560 มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนหมู่บ้าน ร่วมเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การบริหารจัดการหนี้ไม่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยให้เท่ากันได้ แต่ใช้หลักการประสานงานพูดคุยสร้างความเข้าใจแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยในการบริหารจัดหนี้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ปัจจุบันมีครัวเรือนเข้าร่วมบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จำนวน 16 ครัวเรือน สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ให้ครัวเรือนเป้าหมายได้ อีกทั้งมีการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนเป้าหมาย คือ กลุ่มทำพริกแกงและอาชีพทำลูกประคบ จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ปัจจุบันกลุ่มอาชีพมีการบรูณาร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต่อยอดอาชีพและการตลาด จนสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คณะติดตามแนะนำให้คณะกรรมการจัดทำทะเบียนข้อมูลภาวะหนี้สินของลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มและทะเบียนข้อมูลอื่น ๆ ให้ชัดเจนด้วย
2. ลงพื้นที่ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2554 และได้การคัดเลือกให้เป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 ขณะนี้อยู่ในกระบวนการส่งคัดเลือกเป็นศูนย์จัดการฯ ต้นแบบระดับกรม ปี พ.ศ. 2564 จากการติดตามพบว่า คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีผลการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีครัวเรือนที่เข้าร่วมบริหารหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จำนวน 30 ครัวเรือน และสามารถแก้ปัญหาหนี้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายได้จนสามารถลดหนี้ ปลดหนี้ได้ ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ โดยใช้เทคนิคการส่งเสริมการออมควบคู่กับการกู้ยืม ยิ่งกู้มากยิ่งต้องออมเพิ่ม เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงและส่งเสริมวินัยการออม ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจที่มีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในหมู่บ้านและเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการแก้ปัญหาหนี้สิน จนตนเองสามารถลดหนี้ /ปลดหนี้ และยังมีเงินออมเพิ่มขึ้นอีกด้วย ถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคณะกรรมการและหมู่บ้าน
ในการนี้ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย นำทีมโดย นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย ในการประสานงานพื้นที่ติดตามศูนย์จัดการฯ สนับสนุนข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมทั้งนักวิชาการจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล และคณะกรรมการศูนย์จัดการฯ ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)