⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]] ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]]
ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
………………………………………………..
⏩⏩ วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนมอบหมายให้นายชาลี ชูชี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยนายณัฐพล ปาลิวนิช ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส (ดี) ๐๙.๐๐ น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบากง หมู่ที่ ๖ ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีนางอารียา สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอยะรัง ให้การต้อนรับ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย เข้ารับการติดตามจำนวน ๒๐ ครัวเรือน ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่ก่อตั้งใหม่เมื่อปี ๒๕๖๔ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับคนในชุมชน โดยจะมีกลุ่มเข้าร่วมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. ได้ดำเนินการตามงบประมาณที่กรมฯจัดสรรให้ไปดูศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบันนังกระแจะ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยคณะกรรมการฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในชุมขน แต่เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน และยังไม่เห็นความสำคัญต่อการรวมหนี้ของตนเอง คณะติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน จัดให้มีการจัดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เห็นถึงประโยชน์ที้จะได้รับจากการเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(ดี) ๑๓.๐๐ น. ลงพื้นที่ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเจาะกระพ้อใน หมู่ที่ ๗ ตำบลตะรุบี อำเภอกระพ้อ โดยได้รับการต้อนรับจากนางกาญจนา น้าวประจุล พัฒนาการอำเภอกระพ้อ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล พร้อมทั้งเครือข่ายในการพัฒนา มีคณะกรรมการฯและครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมขนในครั้งนี้ จากการพูดคุยปรากฏว่า ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์ฯ ที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ เมื่อปี ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณในการไปศึกษาดูงาน ณ บ้านบันนังกระแจะ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้รับประโยชน์จากการไปศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับกองทุนต่างๆในชุมชน ซึ่งกองทุนต่างๆในชุมชนยังไม่เข้มแข็ง ยังไม่มีการบริหารจัดการกองทุนที่ดี ยังคงมีหนี้ค้างชำระอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ข้อดีของหมู่บ้านแห่งนี้ คือ มีผู้นำชุมชนที่มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหากองทุนชุมชนให้ดีขึ้น และยังมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนครบวงจร เป็นฐานให้ความรู้กับคนที่สนใจได้เป็นอย่างรูปธรรม ทั้งนี้ คณะติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุนต่างๆในชุมชน และขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเข้ามาติดตาม สนับสนุน ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหากองทุนชุมชน ร่วมจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการกองทุน ต่อไป
(รัก) ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระพ้อ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ในการประสานงานพื้นที่ติดตามกองทุนฯ ร่วมทั้งนักวิชาการจังหวัด และคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)