⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]] ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]]
ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
………………………………………………..
⏩⏩ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนมอบหมายให้ น.ส.กาญจนา สิมพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.สุธาสินี พุ่มกุมาร และน.ส.กนกพรรณ กลีบขจร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ พื้นที่จังหวัดตาก
เวลา 08.30 น. เข้าพบ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกองทุนชุมชน เพื่อนำไปพัฒนางาน…
(digital watch)เวลา 09.30 น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดงปู หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่จัดตั้งใหม่ ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ต้องดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดงปู จากการติดตามพบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้นำชุดใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดงปูด้วย มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน ดังนั้นเมื่อได้การคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ให้ได้รับงบประมาณจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนก็มีความตั้งใจ เปิดใจพร้อมรับแนวทางการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาหนี้สินให้คนในชุมชน ยืด ลด ปลดหนี้ โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผ่านกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ทั้งนี้ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดงปู มีสมาชิกจำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กองทุนหมู่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการ กข.คจ. และกลุ่มส่งเสริมผู้เลี้ยงโค มีเงินทุนในการดำเนินการประมาณ 5 ล้านกว่าบาท และได้จัดทำทะเบียนข้อมูลลูกหนี้และภาวะหนี้สินครัวเรือนของสมาชิกกลุ่ม เตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการหนี้ โดยกำหนดจัดพิธีเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564
(digital watch) เวลา 13.30 คณะติดตามลงพื้นที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 3 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกในปี พ.ศ. 2561 และเป็นที่ศึกษาดูงานของศูนย์จัดการฯ ที่ได้รับงบประมาณให้จัดตั้งใหม่ในปี พ.ศ. 2564 ด้วย จากการติดตามพบว่า ปัจจัยที่ทำให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านสะแกเครือประสบความสำเร็จ คือ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง มีความสามัคคี ปฏิบัติตามแนวทางขับเคลื่อนศูนย์จัดการฯ และมีการจัดทำบัญชีงบดุลรายเดือนเป็นประจำ การบริหารจัดการหนี้ยึดหลักการยืด ลด ปลดหนี้ ปัจจุบันมีสามารถเข้าร่วมโครงการ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จำนวน 48 ครัวเรือน ลดหนี้ได้ 44 ครัวเรือน ปลดหนี้ได้ 4 ครัวเรือน ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้โดยกระบวนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอย่างแท้จริง
(big smile)คณะติดตามได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างของตัวอย่างชุมชน ความสำเร็จที่เกิดจากผู้นำ ผู้นำต้องทำก่อน เมื่อเกิดผลสำเร็จก็พร้อมที่จะขยายแนวคิดให้กับคนในชุมชนในการดำเนินชีวิต ต่อไป
(clapping hands) ในการนี้ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก นำทีมโดยนางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอเมืองตาก ในการประสานงานพื้นที่ติดตามศูนย์จัดการฯ สนับสนุนข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมทั้งนักวิชาการจังหวัดตาก พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล และคณะกรรมการศูนย์จัดการฯ ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)