⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]] ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]]
ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
………………………………………………..
⏩⏩ วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนมอบหมายให้นายชาลี ชูชี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยนายณัฐพล ปาลิวนิช ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
(yes) เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าพบนายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกองทุนชุมชน เพื่อนำไปพัฒนางาน… (ดี) ๑๐.๓๐ น.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย เข้ารับการติดตามจำนวน ๓๐ ครัวเรือน ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๒ ดำเนินการตามแนวทางกรมฯ อย่างยอดเยี่ยม โดยมีสมาชิกเข้าร่วม ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา จำนวน ๓๔ ครัวเรือน เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท สามารถปลดหนี้ได้ โดยมีกลุ่มต่างๆเข้าร่วมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน ๗ กลุ่ม ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุน กข.คจ. กองทุนเลี้ยงวัว กองทุนยูนิเซฟ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนแม่ของแผ่นดิน การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนแห่งนี้ ใช้หลักการณ์มีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการจัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ วิเคราะห์ จัดประเภทลูกหนี้ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ติดตามสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
โดยมีผลสำเร็จจากการดำเนินการของศูนย์จัดการกองทุนชุมขน ดังนี้
๑.เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
๒.สามารถบริหารหนี้ในชุมชนให้เป็น ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯกำหนด และส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
๓.เป็นขุมชนที่อยู่ร่วมกันอย้างเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ปัจจัยความสำเร็จเกิดจาก คณะกรรมการฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในชุมขนโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน มีการจัดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา โดยการฝึกอาชีพ และจัดสวัสดิการในชุมชน
คณะติดตามได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างของตัวอย่างชุมชน ความสำเร็จที่เกิดจากผู้นำ ผู้นำต้องทำก่อน เมื่อเกิดผลสำเร็จก็พร้อมที่จะขยายแนวคิดให้กับคนในชุมชนในการดำเนินชีวิต ต่อไป
(รัก) ในการนี้ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง ในการประสานงานพื้นที่ติดตามกองทุนฯ ร่วมทั้งนักวิชาการจังหวัด พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล และคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)