⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] สานพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จังหวัดระยอง

⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]สานพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จังหวัดระยอง

⏩ ⏩  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนฯ พร้อมด้วย พ.อ.อ.วุฒิชัย มีโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาช้างป่า โดยมีรายละเอียดการลงพื้นที่ดังต่อไปนี้

⏩ ⏩ วันที่ 20 มีนาคม 2564 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โดย นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายจารึก ตันเจริญ ผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายกิตติทัศน์ นาสรร รก.พัฒนาการอำเภอเขาชะเมา และนายประภาศ ขุนคต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.ผอ.กง.ยุทธศาสตร์ฯ) รายงานความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่า และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีข้อเสนอแนะให้ สพจ.ระยอง และ สพอ.เขาชะเมา จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 ให้ชัดเจนและรายงานผลให้กรมฯ ทราบตามกำหนด ประสานภาคีเครือข่ายร่วมสร้างการรับรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่าให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ร่วมกันวางแผนการจัดเวทีสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้านคชานุรักษ์ และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ในพื้นที่ อ.เขาชะเมา

⏩ ⏩ วันที่ 21 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่หมู่บ้านคชานุรักษ์ โดยได้ร่วมประชุมกับกลุ่มผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และกลุ่มเยาวชนจากหมู่บ้านคชานุรักษ์ บ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และหมู่บ้านขยายผล บ้านเขาพัง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทับมอญ พร้อมด้วยบ้านน้ำใส หมู่ที่ 2 ต.น้ำเป็น เพื่อหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่า พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากนางสาวจุฑารัตน์ สอดส่อง ผู้ใหญ่บ้านเขาจันทร์ นายบุญธรรม จันทรา ผู้ใหญ่บ้านเขาพัง และนางสาวอรทัย ใจดี ผู้ใหญ่บ้านน้ำใส รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1) สภาพปัญหาช้างป่าในปัจจุบัน
2) ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3) การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า
4) การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการหมู่บ้านคชานุรักษ์
5) การส่งเสริมอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าเป็นอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
6) การสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่า ผ่านหนังสือเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ โดยได้จัดกิจกรรมผ่านการเล่านิทานและแสดงบทบาทสมมติจากนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย นำโดยอาจารย์โชติกา สมหมาย จากนั้นได้ประเมินความเข้าใจโดยการเล่นเกมตอบคำถาม พร้อมทำแบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจ รวมถึงได้มีการแนะนำให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หนังสือเรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ให้ประชาชนศึกษา ทำความเข้าใจโดยทั่วกัน พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ประกอบด้วย ผักบุ้ง ผักคะน้า พริก แตงกวา กะเพรา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

⏩ ⏩ ในการลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับการต้อนรับ และสนับสนุนข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชะเมา ที่ประสาน/อำนวยความสะดวก สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวจนสำเร็จเรียบร้อย

🌸🌸🌸🌸🐘🐘🐘🌸🌸🌸🌸
ทีมประชาสัมพันธ์ สทอ.

(Visited 1 times, 1 visits today)