⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]] ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

⏩⏩สทอ.[[CDD Change For Good]]
ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
………………………………………………..
⏩⏩ วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนมอบหมายให้นายชาลี ชูชี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยนายณัฐพล ปาลิวนิช และนางสาวกาญจนา สิมพันธ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
(yes) เวลา ๐๙.๐๐ น. เข้าพบนายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกองทุนชุมชน เพื่อนำไปพัฒนางาน…
(yes) ๑๐.๐๐ น. เข้าพบนางวันดี คงคุ้ม พัฒนาการอำเภอพระพรหม พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านเชิงแตระ หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายสำเภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย เข้ารับการติดตามจำนวน ๒๐ ครัวเรือน ในครั้งนี้ ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนที่ก่อตั้งใหม่เมื่อปี ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการประกอบอาชีพ เช่น เลี้ยงหมู ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น มีการดำเนินการ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา จำนวน ๒๒ ครัวเรือน เป็นเงิน ๒๔๖,๐๐๐ บาท สามารถปลดหนี้ได้ จำนวน ๙ ครัวเรือน เป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท โดยจะมี ๒ กองทุนที่เข้าร่วมเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนแห่งนี้ ใช้หลักการณ์มีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีการส่งเสริมการออม ติดตามสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยทางคณะติดตามฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน และ ขอให้เตรียมดำเนินการหาครัวเรือนเป้าหมายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่จะมีงบประมาณลงมาสนับสนุนในปี ๒๕๖๔
(ดี) ๑๔.๐๐ น. ลงพื้นที่ติดตามศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางสะพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง โดยมีสิบเอกหญิงเพ็ญศรี สีคง พัฒนาการอำเภอ ให้การต้อนรับ มีนายภานุวัชร เพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก มีตำแหน่งเป็นประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านบางสะพาน บรรยายการดำเนินงาน ซึ่งปรากฎว่า ศูนย์จัดการกองทุนชุมชแห่งมีการบนิการงานที่ดีเยี่ยม โดยมีผลสำเร็จจากการดำเนินงาน ดังนี้
๑.เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการบริหารจัดการกองทุนชุมชนอย่างมีระบบ
๒.แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.สามารถ ลดหนี้ ปลดหนี้ ให้คนในชุมชนจากเงินที่เป็นหนี้สูญ ให้มาใช้หนี้ได้ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
๔.เป็นแหล่งเงินทุนและสวัสดิการของชุมชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๕.ส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
๖.เป็นแหล่งศึกษาดูงานของศูนย์ฯอื่น ได้เป็นอย่างดี
๗.ได้รับรางวัลศูนย์จัดการกองทุนดีเด่น ปี ๒๕๖๒ ของกรมการพัฒนาชุมชน
คณะติดตามได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างของตัวอย่างชุมชน ในการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(รัก) ในการนี้ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระพรหมและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในการประสานงานพื้นที่ติดตามกองทุนฯ ร่วมทั้งนักวิชาการจังหวัด พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล และคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)