⏩⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล “ประชุมปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลทุนชุมชน”

⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]
เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล “ประชุมปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลทุนชุมชน”
………………………………………………..
⏩⏩ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นำโดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้เชิญ ดร.อานนท์ แปลงประสพโชค นักวิจัยฯ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลทุนชุมชน แก่นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานฐานข้อมูลทุนชุมชน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลทุนชุมชน ปี 2564 ให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ในการนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฐานข้อมูลทุนชุมชน ได้ฝึกปฏิบัติ และนำความรู้มาพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บฐานข้อมูลทุนชุมชน ประกอบด้วย ฐานข้อมุลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และฐานข้อมูลกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ได้ทันที ⏩

(Visited 1 times, 1 visits today)