สทอ.[[CDD Change For Good]] ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้

สทอ.[[CDD Change For Good]]
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้
………………………………………………..
⏩⏩ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เวลา 09.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชน ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุเพื่อติดตามสนับสนุนและเน้นยำการดำเนินงานกองทุนชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยมีนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับชอบงานกองทุนชุมชนระดับจังหวัด ได้ร่วมให้ข้อมูลการขับเคลื่อนงานและสรุปผลการดำเนินงานกองทุนชุมชนภาพในรวมระดับจังหวัด
เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองยายนุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงานคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดังนี้
1. ประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านควบคู่กัน
2. ความเข้มแข็งของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (การทำงานเป็นทีม)
3. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนใช้หลักของความสัมพันธ์ ความเป็นชุมชน ความเอื้ออาทรและการมีส่วนร่วม
4. การบูรณาการความร่วมมือของกลุ่ม/องค์กร ผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน
5. ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงมาดอกเบี้ยต่ำ เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4
6. ปรับทัศนคติและค่านิยมของครัวเรือน(การวางแผนการใช้จ่ายเงิน และการมีวินัยทางการเงิน)
ในการนี้ขอขอบคุณ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองยายนุ่น ที่ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)