⏩⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] Kick off ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหาร “สทอ.รวมใจ ปลูกผักไร้พิษ สู่วิถีชีวิตพอเพียง”

สทอ.[[CDD Change For Good]]
Kick off ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหาร
“สทอ.รวมใจ ปลูกผักไร้พิษ สู่วิถีชีวิตพอเพียง”
………………………………………………..
(double arrow right)(double arrow right)วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นำทีมเจ้าหน้าที่ สทอ. Kick off ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้กิจกรรม “สทอ.รวมใจ ปลูกผักไร้พิษ สู่วิถีชีวิตพอเพียง” ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกิจกรรมแบ่งปันผลผลิตพืชผักสวนครัวจากส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ สทอ.ทุกคน มีการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง เน้นการพึ่งตนเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว และนำมาแบ่งปันเพื่อสร้างความสามัคคีและความผาสุกในองค์กร (double arrow right)

(Visited 1 times, 1 visits today)