⏩⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

⏩⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
………………………………………
⏩ ⏩ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นำโดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ผลักดันให้งานในความรับผิดชอบสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน ⏩

(Visited 1 times, 1 visits today)