⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]⏭ ผนึกกำลัง 3 ภาคส่วน ขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนพึ่งตนเอง

⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]⏭
…………………………………..
ผนึกกำลัง 3 ภาคส่วน
ขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ลดความเหลื่อมล้ำ
ให้ประชาชนพึ่งตนเอง
………………………………………………..
⏩⏩ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
…………………………………..

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ค้นหารูปแบบการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในทุกมิติ ณ ห้อง ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

⏩ภาพ/ข่าว สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)