⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] “ออมทรัพย์ ณ บ้านพ่อ” สืบสานแนวพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 การดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

128169.jpg

⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]
……………..
“ออมทรัพย์ ณ บ้านพ่อ” สืบสานแนวพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 การดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
………………………………………………..
⏩⏩ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้จัดประชุมประจำปีของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มฯ ได้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างในส่วนงานพัฒนาชุมชน และส่วนงานอื่นๆ ในศูนย์ศึกษาฯ รวม ๓๓ คน โดยมี นายชัยยะ สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ อดีตหัวหน้าส่วนงานปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาฯ เป็นประธานกลุ่ม ที่ประชุมได้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป ในการนี้ กลุ่มออมทรัพย์ได้จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ นี้มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้ส่งเงินออมเป็นค่าหุ้นรายเดือน และเป็นแหล่งเงินกู้ในระบบที่มีดอกเบี้ยถูก เป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อน แล้วรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการสานพลังรักพลังสามัคคีระหว่างหน่วยงานและสมาชิก #สืบสานการออมและสร้างแหล่งเงินทุน #พช.เขาหินซ้อน

128173-300x225.jpg

128170-300x225.jpg

128167-300x225.jpg

128180-300x225.jpg

⏭ภาพ:ข่าว สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ⏩

(Visited 1 times, 1 visits today)