⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] ติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด

426590.jpg

⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]

………………………………………………..
⏩⏩ วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายวิณัย สืบทรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาทุนชุมชน พร้อมคณะ เข้าพบ นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดตราด เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการติดตามงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดตำบลห้วงน้ำขาว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำกับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดในเรื่องของดำเนินงานให้เป็นไปตามรูปแบบที่กรมฯ กำหนด และแนะนำที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการด้านบัญชี การบริหารความเสี่ยง พร้อมเน้นย้ำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พัฒนากร ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ ศูนย์สาธิตการตลาดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจำนวน 90,000 บาท กิจกรรมยกระดับศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าในศูนย์สาธิตการตลาด จัดทำป้ายแสดงสินค้า และแจกจ่ายไก่พันธุ์ไข่ให้กับสมาชิกศูนย์สาธิตการตลาด ปัจจุบันไก่ได้ออกไข่เป็นผลผลิตมาจำหน่ายในศูนย์สาธิตการตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว🐔🐣

426587-300x225.jpg

426588-300x225.jpg

426354-300x225.jpg

426591-300x225.jpg

426599-300x225.jpg

426594-300x225.jpg

ภาพ:ข่าว สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ⏩

(Visited 1 times, 1 visits today)