⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] การประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน ( อพ.สธ.- พช.)

สทอ. และหน่วยงานในสังกัด พช. ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน ( อพ.สธ.- พช.)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน ( อพ.สธ. – พช.)โดยมี นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และผู้แทนจากสำนัก ศูนย์ กอง ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ.- พช. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อ
พิจารณาร่างแผนแม่บท อพ.สธ. – พช.
ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลาย สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

ปี พ.ศ. 2560 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการ อพ.สธ.ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) ซึ่งอพ.สธ. ได้กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก ใน 8 กิจกรรม 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งสอดรับกับภารกิจหลักสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) กรมการพัฒนาชุมชน ประเด็นการพัฒนาเรื่องที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล (ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม และทุนการเงิน)

โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานตามโครงการ อพ.สธ.- พช.
ในพื้นที่ที่อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมฯ จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี ชลบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี ลำปาง พิษณุโลก เพชรบุรี นครนายกนครศรีธรรมราช ยะลา และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา) ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน จำนวน 3 แห่ง (ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล และศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี) วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนแม่บท อพ.สธ.- พช. ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด ได้ขยายพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และพื้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพ กิจกรรมสำคัญที่จะดำเนินการ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร โดยมีเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ “ประชาชนมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น”

(Visited 1 times, 1 visits today)