⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  อพ.สธ.-พช.

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  อพ.สธ.-พช.  ณ ห้องประชุม 5001  กรมการพัฒนาชุมชน   เพื่อพิจารณาจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.-พช. ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด ( ตุลาคม พ.ศ.2564 – กันยายน 2569)  โดยมี นายโชคชัย  แก้วป่อง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ อพ.สธ. ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ อพ.สธ. – พช.  นายพรชัย จุฑามาศ  รองผู้อำนวยการ อพ.สธ.  นายกองตรีธงชัย สุคนธารมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาโครงการ อพ.สธ.และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ในการจัดทำแผนแม่บทฯ ครั้งนี้

กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560  เป็นต้นมา  และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน  (อพ.สธ.-พช.) ซึ่งมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมขนที่กำกับดูแลสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และเลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ เป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยมีหน้าที่ในการร่างและจัดทำแผนแม่บทของกรมการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.

(Visited 1 times, 1 visits today)