⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] สทอ. ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชน 3 จังหวัดภาคเหนือ

⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]
สทอ. ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชน 3 จังหวัดภาคเหนือ
…………………………………

⏩⏩ นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพิจิตร ตาก และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามการดำเนินงานกองทุนชุมชนที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกองทุนชุมชน รายละเอียด ดังนี้
⏩ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร และศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
⏩ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ผอ. สทอ. มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนชุมชนแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโพรงตะเข้ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
⏩ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ลงพื้นที่โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปัญจะพัฒนา ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
⏩ ทั้งนี้ ผอ. สทอ. ได้เน้นย้ำให้กองทุนชุมชนช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการออมเชิงคุณภาพเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณหรือในยามจำเป็น ดั่งเช่นสถานการณ์โควิด 2019 ที่เป็นสาเหตุให้เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกผู้คนตกงาน หากทุกคนมีเงินเก็บออมก็จะสามารถมีเงินใช่ในยามฉุกเฉิน ตลอดจนได้แนะนำให้กองทุนต่างๆ จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะของพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและชุมชนของตน รวมไปถึงการแนะนำให้กองทุนต่างๆ ศึกษาแนวทางการลงทุนในรูปแบบใหม่ ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ยังคงสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ กลุ่มกองทุนควรนำหลักการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และการบริหารหนี้ มาใช้เพื่อให้กลุ่มมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความมั่นคง เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         


⏩ภาพ:ข่าว สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)