⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นา โม เดล

⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]
ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นา โม เดล
………………………………………………..
⏩⏩ วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐น. ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราโดย ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นา โม เดล ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก โดยประสานงานกับส่วนงานพัฒนาที่ดินในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอรับการสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝก จำนวน ๑๐,๐๐๐ กล้า เพื่อปลูกกันตลิ่งพังในพื้นที่ที่ดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นา โม เดล ของจังหวัดนครนายก ในการนี้ นายถาวร เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกเป็นผู้เดินทางไปรับพันธุ์หญ้าแฝกครบถ้วน ด้วยความเรียบร้อยทุกประการ #ร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ #พช.เขาหินซ้อน

⏭ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ⏩

(Visited 1 times, 1 visits today)