⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] สทอ.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]
สทอ.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
………………………………………………
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และ กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล) ครั้งที่5/2563 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซเดนซ์ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนักวิชากรพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 4 จังหวัด ) ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

 

⏩⏩ช่วงบ่าย นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นำคณะอนุกรรมการฯ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชม ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชม หมู่ที่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

⏩ ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)