⏩สทอ.⏩ [[CDD Change For Good]] สทอ.ร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่าจังหวัดระยอง

⏩สทอ.⏩ [[CDD Change For Good]]
………………………………………………………
สทอ.ร่วมแก้ไขปัญหาช้างป่าจังหวัดระยอง
……………………………………………..
⏩ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าพื้นที่จังหวัดระยอง ประกอบด้วย นางสาวจุฑาทิพย์
สมปราชญานันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ นางสาววิลาสินี วัชราพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นายบุญธรรม จันทรา ผู้ใหญ่บ้านเขาพัง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทับมอญ จังหวัดระยอง ในประเด็น ดังนี้

– สถานการณ์ช้างป่า และผลกระทบต่อครัวเรือน
– การแก้ไปัญหาช้างป่าของหมู่บ้านที่ผ่านมา
-ข้อคิดเห็น/เสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
– การสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชนในการแก้ไขปัญหาช้างป่า

⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน…

(Visited 1 times, 1 visits today)