⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]] สทอ. Forum ครั้งที่ 2 ประชุมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนเพื่อการพัฒนากองทุนชุมชน

⏩ สทอ.[[CDD Change For Good]]
…………………………….
สทอ. Forum ครั้งที่ 2 ประชุมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนเพื่อการพัฒนากองทุนชุมชน
……………………………………………………
⏩⏩ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

⏩เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนาและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “มุมมองการทำงานทุนชุมชนในพื้นที่” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากสถาบันการพัฒนาชุมชน 3 ท่าน ได้แก่ นายณภัทร แพงโสภา ผอ.กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา, นายธาดา ธีระวาทิน ผอ.กลุ่มงานจัดการความรู้, นายนำโชค อนุสี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และผู้ร่วมเสวนาจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3 ท่าน ได้แก่ นางศริพร ฤทธิสนธิ์ ผอ.กลุ่มงานประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก, นางวรางคณา อินทรเจริญ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน, นางสาวพัชรีรัตน์ นาวา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ทั้งนี้ผู้ร่วมเสวนาทั้ง 6 ท่านได้เสนอความคิดเห็นให้งานทุนชุมชนมีการสร้างกระแสให้เกิดขึ้น มีนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม/กองทุนที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อเป็นโมเดลในการทำงานต่อไป

⏩เวลา 13.30 น. – 15.30 น. รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยอาจารย์ให้แนวทางในการพัฒนาทุนชุมชน เช่น การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ การเน้นการผลิตที่ก่อให้เกิดรายได้หลักในชุมชน การสร้างภาคีร่วม ได้แก่ SE มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชน

⏩ ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)