สร้างสุข บุคลากร สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

⏩สทอ.⏩
[[CDD Change For Good]]
————————–
สร้างสุข บุคลากร สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
————————-
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 -14.30 น.คณะทำงาน มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้จัดกิจกรรม “ยึดเหยียดร่างกายแก้ออฟฟิศซินโดรม” โดยมี นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ คณะทำงานมิติที่ 4 ฯ เป็นผู้นำกิจกรรม

กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการ “ยุทธ(สาด) ความสุข” ที่คณะทำงาน มิติที่ 4
ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างได้ยึดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม

⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน⏩

(Visited 1 times, 1 visits today)