พช. ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ
_________________

พช. ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ
———————————

⏩ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 -14.30 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมเป็นกรรมการสำรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งบำบัดน้ำเสียแบบยั่งยืน ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการโดยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 ซึ่งเป็นโครงการประกวดรอบตัดสิน ตามโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มเยาวชนจัดทำโครงการ และผ่านการประเมินเข้าสู่รอบตัดสิน จำนวน 13 กลุ่ม จากทั้งหมด 38 กลุ่ม ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการประกวดรอบตัดสินวันนี้
มี ดร.รอยบุญ รัศมิเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีผู้แทนจากกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นกรรมการฯ

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ได้ดำเนินการโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และน้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำของโรงเรียน และ/หรือชุมชน
2. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ นำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสังคม และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
3.
เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ

⏩ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ⏪

(Visited 1 times, 1 visits today)