พช. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
_________________

พช. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
———————————

⏩⏩ วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 -12.00 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ณ กรมชลประทาน สานเสน กรุงเทพมหานคร

การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานได้รับทราบร่างรายงานแผนปฏิบัติการฯ และเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ โดยมี นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ปานฯ กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอสเค แมเนจเมนท์ แอนด์ แพลนนิง จำกัดดำเนินการศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อเก็บกักน้ำช่วยเหลือสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตพื้นที่การเกษตรของราษฎร ซึ่งมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ
2.เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของราษฎร
3.เพื่อบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในฤดูน้ำหลาก
3.เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ้น โดยจะเป็นผลผลิตการเพาะปลูกที่ได้ผลดีขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำต้นทุนทึ่มั่นคง เป็นการลดความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำต้นทุนช่วงฤดูแล้ง

โดยกรมชลประทาน ได้ขอให้กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณา กิจกรรม/งบประมาณ ตามแผนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งแผนดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานอย่างยั่งยืน

พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรชาวบ้านในพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นพื้นที่นำร่อง/สาธิตการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

-ส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมจักสาน
-ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วงดอง/แช่อิ่ม ข้าวโพดอ่อนบรรจุกระป๋อง ลำไยอบแห้ง)
-ส่งเสริมอาชีพด้านเพาะพันธ์ปลาและสัตว์น้ำ
-ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์(เลี้ยงโคขุนและกระบือพันธุ์พื้นเมือง)

งบประมาณดำเนินการตามแผน จำนวน 2.2o ล้านบาท (ดำเนินการกิจกรรมตามแผน จำนวน 6 ปี)
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการฯ

กิจกรรมตามแผนประกอบด้วย
1.วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง
2.จัดเวทีสัมมนาชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการวางแผน
3.สนับสนุนกลุ่ม/องค์กรที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่สาธิต
4.งานศึกษาวิจัยและบริหารจัดการองค์ความรู้
5.จัดทำรายงานและประเมินผลโครงการ

โดยกรมชลประทานตั้งงบประมาณให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการในพื้นที่

⏩⏩สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน.⏪.⏪

(Visited 1 times, 1 visits today)