พช.ร่วมขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

⏩ สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
_________________
พช.ร่วมขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
__________________________
⏩⏩ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น.  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนายธนพล ทองแตง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยมี นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์การประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ และนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล ข้าราชการในพื้นที่ ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 3 คน) และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 อำเภอ 5 ตำบล 6 หมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยในวาระการประชุมประกอบด้วย ดังนี้

1.การรายงานผลการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ โดยนายนพวัชร สิงห์ศักดา และ นายปิติธรรม ฐิติมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระฯ
2. การรายงานผลการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.การนำเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมในปี 2563 และในปี 2564 ของส่วนราชการส่วนภูมิภาคและโครงการพัฒนาจังหวัด (Area)ที่สนับสนุนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ โดยผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
⏩ภาพข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน⏪

 

(Visited 1 times, 1 visits today)