พช.ร่วมขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

⏩ สทอ..⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
_________________
พช.ร่วมขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
__________________________
⏩⏩ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนายธนพล กองแตง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจง “การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ” โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์การประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ และนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล ข้าราชการในพื้นที่ ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 3 คน) และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 5 อำเภอ 7 ตำบล 10 หมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจง ดังนี้

1.ปลัดจังหวัดเชียงราย ชี้แจงหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดเชียงราย”
2.กรมการพัฒนาชุมชน ให้ความรู้ “ การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ” โดยกรมฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์
หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน เป็นวิทยากร
3.กรมการปกครอง ชี้แจง “รูปแบบและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการเพื่อการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์จากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน บรรจุในแผนพัฒนาอำเภอตามแนวทางการจัดทำแผนและปนะสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)”
4.กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจง “แนวทางการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน”

⏩ ภาพข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน.⏪

 

(Visited 1 times, 1 visits today)