สทอ. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา วันสุดท้าย

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
_________________
สทอ. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา วันสุดท้าย
_________________
⏩⏩ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้มาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง และได้มีพิธีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจให้ผู้เข้าอบรมฯ ให้นำความรู้ที่ได้รับจากฝึกอบรมไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ตั้งแต่การออกแบบแปลน โดยยึดหลักภูมิสังคมตามบริบทของพื้นที่และ สนับสนุนให้มีรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล ศพช.ยะลา เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายฯ ดังกล่าว
⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)