พช.ร่วมขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

⏩ สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
_________________
พช.ร่วมขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
____________________________
⏩⏩ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 -12.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้ นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ  และ นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ และคณะติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดประชุมฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ และบูรณาการแผนทั้งในระดับนโยบาย (Agenda) ระดับภารกิจหน่วยงาน (Function) และระดับพื้นที่ (Area จังหวัด/อำเภอ/อปท.) และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรประจำตำบล ข้าราชการ และ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้านเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่

วาระการประชุมประกอบด้วย
1.การรายงานผลการดำเนินงานขยายผลโครงร้อยใจรักษ์ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ โดยที่ปรึกษาสถาบันฯ
2.การรายงานผลการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงราย โดย ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
3.แผนงาน/โครงการของส่วนราชการภูมิภาคและส่วนราชการส่วนกลางปี 2563 และ 2564 ในจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ระยะที่ 1 จำนวน 10 หมู่บ้าน 7 ตำบลและระยะที่ 2 จำนวน 24 ตำบล โดยผู้แทนกระทรวง ตามระบบแผนพัฒนาจังหวัด
4.แนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการของส่วนราชการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน /ชุมชน โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)