พช.ร่วมขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

⏩ สทอ..⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
_________________
พช.ร่วมขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
__________________________
⏩⏩ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และนายธนพล ทองแตง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพ” โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์การประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ และนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล ข้าราชการในพื้นที่ ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 3 คน) และผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 3 อำเภอ 5 ตำบล 6 หมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยในวาระการประชุมประกอบด้วย ดังนี้

1.นโยบายการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย โดยนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพโดยนายรังสรรค์ หังสนาวิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
3.การแนวทางการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนแผนพัฒนาหมู่บ้าน
/ชุมชน โดยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองครองท้องถิ่น
4.การบูรณาการแผนงาน/โครงการตามแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan) โดยนายบำรุง สังข์ขาว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

⏩ภาพข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน⏪

(Visited 1 times, 1 visits today)