ผนึกกำลังทีมงาน PR สทอ. ฝึกเขียนข่าวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ มีคุณภาพ

⏪สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล

_________________
​ ผนึกกำลังทีมงาน PR สทอ. ฝึกเขียนข่าวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ มีคุณภาพ ___________________________

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชมชน ได้ดำเนินการฝึกอบรมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนข่าว และการประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางสาวนันทรัตน์ สุขศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เป็นวิทยากรฝึกอบรมฯ ดังกล่าว  โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมที่น่าสนใจ คือ เทคนิคการเขียนข่าวด้วย PPT ที่ดึงดูดความสนใจ และมีการฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)