สำนักพัฒนาทุนและองค์กร​การเงิน​ชุมชน​ ผนึกกำลังกองทุนชุมชน เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนกอง​ทุนชุมชนคุณภาพ อย่างมีธรรมาภิบาล

⏪สทอ.⏪
[[CDD Change For Good]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
_________________
สำนักพัฒนาทุนและองค์กร​การเงิน​ชุมชน​ ผนึกกำลังกองทุนชุมชน เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนกอง​ทุนชุมชนคุณภาพ อย่างมีธรรมาภิบาล
____________________________
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานทุนชุมชน โดย วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ สถาบันการเงินชุมชนตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน และวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ศูนย์จัดการทุนชุมชนบ้านคลองน้ำไหล ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ และนำทุนในชุมชนมาช่วยแก้ไขปัญหาจัดสวัสดิการ​ให้กับสมาชิกได้อย่างน่าสนใจ ในการนี้ ท่าน ผอ.ทรงพลฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ดังนี้
1. ศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลการออม/หนี้สิน ของครัวเรือนจากข้อมูล จปฐ. เพื่อนำมาวางแผน รวมหนี้ ลดหนี้ ปลดหนี้ ให้กับสมาชิก
2. ส่งเสริมให้กองทุนในชุมชนสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
3. ส่งเสริมให้เกิดการออมตั้งแต่เด็ก โดยดำเนินการในโรงเรียน ตัวอย่างโรงเรียนกลุ่ม​ออมทรัพย์ฯ บ้านสระยายชี จังหวัดพิจิตร
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการออมเชิงคุณภาพ ออมอย่างมีเป้าหมาย เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตช่วงเกษียณ หรือในวัยชรา
⏩ในการนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จังหวัด อำเภอ ประธาน คณะกรรมการ สถาบันการเงินชุมชนตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน และศูนย์จัดการทุนชุมชนบ้านคลองน้ำไหล อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ที่นำเสนอข้อมูล และให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
⏩ภาพ/ข่าว : สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)