ประชุมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good ]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
——————————
ประชุมสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
——————————
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุม ๓๑๐ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มงาน พร้อมทั้งเชิญ นางสาวณัฐกานต์ กงแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากกองคลังมาให้ความรู้เรื่องขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สทอ.ทุกท่านเข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)