พช.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good ]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
…………………………………………………………….
พช.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
…………………………………………………………….
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาบาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาบาเสพติด TO BE NUMBER ONE เข้าประชุมฯและนายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เข้าร่วมประชุมแทนเนื่องจากติดภารกิจ โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และเชิญทอดพระเนตรวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562 และแผนการดำเนินงาน ปี 2563
นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เรียนเชิญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกรรมการอำนวยการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกและร่วมฉายพระรูปร่วมกับองค์ประธานฯ

………………………………………………………………………………………

(Visited 1 times, 1 visits today)