ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งมอบวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตการทอผ้าของกลุ่มสมาชิกสตรีบ้านเนินน้อย

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good ]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
……………………………………………………………..

ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งมอบวัสดุเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธิตการทอผ้าของกลุ่มสมาชิกสตรีบ้านเนินน้อย
……………………………………………………………..
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย นางวรุณยุพา นันตรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ส่งมอบวัสดุสนับสนุนกิจกรรมการทอผ้าของกลุ่มสมาชิกสตรีบ้านเนินน้อย หมู่ 20 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอท่าตะเกียบ พร้อมด้วย นายเบญจวัฒน์ ในวิกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอท่าตะเกียบ นางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ เกษตรอำเภอท่าตะเกียบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนายทองพูน คุชิตา ผู้ใหญ่บ้านเนินน้อย ร่วมส่งมอบ-รับมอบ วัสดุฯ ดังกล่าว สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป็นครัวเรือนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนึ่ง กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเนินน้อย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาชีพในการดำเนินงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ (หมู่บ้านขยายผล) ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นวางแผนพัฒนาชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างโดยไม่ทำลายระบบนิเวศหรือบุกรุกทำลายป่า #พชเขาหินซ้อน #สืบสานงานศิลปาชีพ #ChangeforGood
ขอบคุณภาพจาก : Line ส่วนราชการอำเภอท่าตะเกียบ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)