สมุทรสงครามพร้อมลุย ใช้ TPMAP Logbook เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good ]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล
————————————
สมุทรสงครามพร้อมลุย ใช้ TPMAP Logbook เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
————————————
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้นางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม และนางสาวรัชฎาภรณ์ บุตรคำโชติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม นักวิจัยจาก NECTEC และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยใช้ข้อมูลครัวเรือนเพื่อการพัฒนาแบบชี้เป้า (TPMAP Logbook) จากข้อมูล จปฐ. แสดงข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมาย (ตกเกณฑ์รายได้และลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม มีทั้งสิ้น 465 ครัวเรือน 750 คน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย เยี่ยมเยียน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะทำงานฯ ทราบ เพื่อให้คนจนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงจุด

ในการนี้ขอขอบคุณ สภาพัฒน์ฯ NECTEC และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามที่ให้ข้อมูลการดำเนินงาน โดยสำนักพัฒนาทุนฯ จะนำแนวทางดังกล่าวไปปรับปรุงและพัฒนางานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)