การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

⏩สทอ.⏪

[[CDD Change For Good ]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
⏩ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น.
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายให้นายสมชาย
หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำคำขอรับงบประมาณ เข้าร่วมการชี้แจงรายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงบประมาณ นำโดยผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนฯ จากทุกสำนักที่เกี่ยวข้องให้แก่สำนักงบประมาณ เพื่อ​ใช้เตรียมความพร้อมในการเข้าที่ประชุมพิจารณางบประมาณ การนำเสนอการจัดทำคำขอรับงบประมาณและชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 8/2562 ต่อไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)