“พช.ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

⏩สทอ.⏪
[[CDD Change For Good ]]
ทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล

……………………………………………………………..

“พช.ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
—————————-
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย นายธีรยุทธ เปลี่ยนผัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนงานพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำสวนพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวบริเวณพื้นที่ภายใน ร.ร.บ้านกระบกเตี้ย ตามโครงการส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีทีมบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ สนับสนุนให้ความรู้ สาธิตการปลูกพืช การวางระบบน้ำ การปรับปรุงดิน ให้แก่คณะครูอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย และตัวแทนจากภาคเอกชน ทั้งนี้ขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.ธนากฤต นันทพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ที่อำนวยความสะดวกให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี #ทีมบูรณาการอพสธ #พชเขาหินซ้อน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)