การประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของกรมฯ ผ่านเว็บไซต์กรมฯ

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
……………………………………………….
การประชาสัมพันธ์”โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของกรมฯ ผ่านเว็บไซต์กรมฯ
……………………………………………….
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น.
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ. มอบหมายให้ น.ส. จุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ และ น.ส.กาญจนา สิมพันธ์ นว.พช.ชำนาญการ ร่วมประชุมการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมที่กรมฯ ดำเนินการประสบความสำเร็จ ผ่านเว็บไซกรมฯ โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง เป็นประธานและข้าราชการทุกสำนัก/ศูนย์/กอง เข้าร่วมรับทราบข้อสั่งการ อพช. เพื่อสร้างการรับรู้แก่ข้าราชการกรมฯและบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่าวยงานภาคี โดยมุ่งเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนที่มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน กำหนดทิศทาง พร้อมจัดหาผู้ประสานงานการส่งข้อมูลให้มีความถูกต้อง สวยงาน ทันสมัย ในการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กรมฯ ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)