กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริร่วมหารือกับสำนักงาน ป.ป.ส. วางแผนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
………………………………………….

กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริร่วมหารือกับสำนักงาน ป.ป.ส. วางแผนการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

………………………………………….
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14:30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน นำทีมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่สำนักทุนฯ ร่วมหารือกับสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี ม.ล. พรวิศิษฎ์ วรวรรณ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในชุมชน สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รับฟังทิศทาง แนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมวางแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี พ.ศ.2563

 

(Visited 1 times, 1 visits today)