“กรมการพัฒนาชุมชนร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
…………………………………………………………….
“กรมการพัฒนาชุมชนร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
—————————-
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารฝึกอบรมและหอพักส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนฯ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ธนากฤต นันทพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย และคณะครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ประชุมเพื่อหารือร่วมกับทีมบูรณาการโครงการ อพ.สธ.จากหน่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เพื่อนัดหมายกำหนดการและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในการจัดทำสวนพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัวบริเวณพื้นที่ภายใน ร.ร.บ้านกระบกเตี้ย ตามโครงการส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนในการดำเนินการครั้งนี้ และที่ประชุมได้นัดหมายลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และดำเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย ซึ่งจะมีทีมบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนในการให้ความรู้ สาธิตการปลูกพืช การวางระบบน้ำ การปรับปรุงดิน ร่วมกับนักเรียน คณะครูอาจารย์และตัวแทนจากภาคเอกชน #ทีมบูรณาการอพสธ #พชเขาหินซ้อน
…………………………………………

 

(Visited 1 times, 1 visits today)