สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนจับมือกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็ง
ด้วยทุนชุมชน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนจับมือกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
▶️วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนได้มอบหมายให้ นายวิณัย สืบทรง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน และนางสายฝน ธรรมวิชิต ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ ดร.สุนทร คุณชัยมัง อาจารย์จากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อหารือและวางแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน โดยวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ให้ความสนใจการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริงในยุคปัจจุบัน โดยในเบื้องต้นจะทำการศึกษาข้อมูลสภาพปัญหา การดำเนินโครงการ ลักษณะของกิจกรรม และผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จำนวน 36 ศูนย์ทีได้รับรางวัลจากการประกวดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการสนับสนุนข้อมูลจากกรมฯ จากนั้นจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ เพื่อให้ได้รูปแบบการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่สามารถเป็นต้นแบบเพื่อใช้ในการขยายผลการดำเนินงานศูนย์ฯ ต่อไป
▶️ทั้งนี้ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้วางกรอบการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำ MOU กับกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชนในโอกาสต่อไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)