ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน  ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
…………………………………………………………….
ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
————————————
วันที่ 8 ส.ค. 2562 ว่าที่ ร.ต.จักรพันธ์ ศิริรัตน์ หัวหน้าส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทีมงานบูรณาการโครงการ อพ.สธ.จากหน่วยงานต่างๆ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ร่วมกับบริษัท ไทยเทรด คอมมูนิเคชั่น จัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่ ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
———————————–

(Visited 1 times, 1 visits today)