“Move for fund team” เมืองปากน้ำ ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
“Move for fund team” เมืองปากน้ำ ประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
▶️วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มอบหมายทีมวิทยากร ครู ก ประกอบด้วย นางสาวฐานิสร นันทพัฒน์ปรีชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวทิพย์วรรณ อุทกธารา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวนฤมล รัตนเสนีย์ และนายฐิติพงษ์ ศิริมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team) ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 24 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านด้านกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปราชญ์ชาวบ้านด้าน กข.คจ. และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
▶️ช่วงเช้า นางสีชมพู บุตรสินธุ์ พัฒนาการจังหวัด พบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมทั้งเน้นย้ำการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชนในพื้นที้ จากนั้นทีมวิทยากรชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทบทวนการดำเนินงานของกองทุนชุมชนทั้ง 3 กองทุน อธิบายคู่มือการปฏิบัติงานคลินิกสร้างสุขฯ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และการบริหารหนี้ กรอกแบบเก็บข้อมูลลูกหนี้ตามกรณีตัวอย่างทั้ง 3 กองทุน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
▶️ช่วงบ่าย ทีมวิทยากรครู ก ให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทดลอง และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลกองทุนชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติจำลองเหตุการณ์ในการลงพื้นที่ Mobile clinic พร้อมมอบหมายภารกิจให้ Move for fund Team ดำเนินการในพื้นที่ต่อไป
▶️ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณ พัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานฯ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนากร และผู้แทนจากกองทุนต่างๆ จำนวน 6 อำเภอ ที่ให้ความร่วมมือ และพร้อมลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน…
#Moveforfundteam
#คลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)