การคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

⏩สทอ.⏪
[Local Capital Happiนness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
>>>>>>>>>>
9 กรกฎาคม 2562
นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นพร้อมด้วย ส.ต.ท.สุริยา บุญเรือง แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
นายอำนาจ สุดสวาท ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯและนายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล ดำเนินการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบ้วใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาโดยมี
นางสุนีย์ บุตรเนียร นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ
>>>>>>>>
บ้านหนองเม็ก มี 253 หลังคาเรือน ประชากร 1,209 คน จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ปี 2553 เป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เมื่อปี 2560 ผลดำเนินงานมีสมาชิกศูนย์จัดการกองทุน ชุมชน จำนวน 20 กองทุน รวมเป็นเงิน 7,855,218 บาท (เฉพาะกลุ่มออมทรัพย์ฯเงินสัจจะสะสม 6,080,000 บาท ) การบริหารใช้แนวคิด 1:3:5 * หนี้ไม่เกิน 30,000 บาทชำระภายใน 1 ปี *หนี้ 30,001 -75,000 บาทชำระภายใน 3 ปี*หนี้75,001บาทขึ้นไป ชำระคืน 5 ปี ครัวเรือนที่มีหนี้มากกว่า1สัญญา 1 ครัวเรือนจำนวน 101 สัญญา เป็นเงิน 3,191,000 บาท เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้ 1ครัวเรือน 1 สัญญา ปี 2560 จำนวน 17 ครัวเรือน ลดหนี้ได้ 7 ครัวเรือน เป็นเงิน 140,000 บาท ปลดหนี้ได้ 6 ราย เป็นเงิน 370,000 บาทปี 2561 จำนวน 14 ครัวเรือน ลดหนี้ได้ 6 ครัวเรือน 52,000 บาท ปลดหนี้ 2 ครัวเรือน เป็นเงิน 68,000 บาท ปี2562 จำนวน 16 ครัวเรือน
กิจกรรมสนับสนุนอาชีพ ปี 2560 ทำปลาส้มสมุนไพร ปี2561-2562 ทำเนื้อแดดเดียว ครัวเรือนที่ประสบผลสำเร็จสามารถปลดหนี้ได้ ดังนี้ 1.นางทองยุ่น ภักดีโชติ หนี้ 70,000 บาท 2.นางหนูอาด ทองภูบาล หนี้ 80,000 บาท 3.นายบุญร่วม ไชยโชค หนี้ 53,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)