สทอ. จัดเวทีการจัดการความรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ณ ศพช.อุบลราชธานี

⏩สทอ.⏪
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
สทอ. จัดเวทีการจัดการความรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ณ ศพช.อุบลราชธานี
——————————
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
นายมงคล ปัตลา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้เกียรติพบปะ และพูดคุยในเวทีการจัดการความรู้กิจกรรมกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 35 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 15 คน ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 15 คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง จำนวน 5 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยเน้นย้ำให้ครัวเรือนเป้าหมายดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอให้พัฒนากรทำงานพัฒนาชุมชนในทุกกระบวนการด้วยความเข้าใจและชัดเจน ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กรมฯ กำหนด และรายงานผลความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ

>>ภาคเช้า นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชนชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม กระบวนงาน และตัวชี้วัดโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองแผนงาน บรรยายถึงที่มาของงบประมาณและประโยชน์ของโครงการฯ

>>ภาคบ่าย การนำเสนอของพื้นที่เป้าหมาย 12 จังหวัด ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ในระดับอำเภอ และในหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อสะท้อนมุมมอง ผลกระทบ และอุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานในปีต่อไป

∆ ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีและขอขอบคุณทีมงานของ ศพช.อุบลราชธานีที่อำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)