สทอ.สนับสนุนด้านวิชาการในงานพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ จ.จันทบุรี

สทอ.
[[Local Capital Happiness]]
สร้างสุขให้ประชาชน
ชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนชุมชน
——————————
สทอ.สนับสนุนด้านวิชาการในงานพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ จ.จันทบุรี _________________________
วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562
นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผอ.สทอ. มอบหมายให้นางสาวเฉลิมศรี แหยมพลับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กง. พัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ ติดตามและสนับสนุนด้านวิชาการในงานพัฒนาชุมชน ณ บ้านเจ้าหลาวหัวแหลม หมู่ที่ 6 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตามโครงการหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยนายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายทชภณ คงวิจิตร หัวหน้ากุล่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการจังหวัดและพัฒนากรประจำตำบล ให้การต้อนรับและพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ตามโครงการ
จากนั้นลงพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและให้กำลังใจ หมู่บ้านได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการคือการทำอวนดักปู ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นและตรงกับบริบทของชุมชน อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนคือการทำประมง และเกษตรกร
จากการดำเนินงานทำให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย มีการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลัง จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีส่วนร่วมกับทุกๆกิจกรรม ผู้นำ กลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง และมีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างพร้อมที่จะพัฒนาหมู่บ้านให้มั่นคงและยั่งยืน
ในการติดตามครั้งนี้ ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการกลุ่ม ที่ให้การต้อนรับ การประสานและข้อมูล มา ณ โอกาสนี้….

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)