สทอ…เป้าหมาย…มีไว้พุ่งชน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 13.30 – 16.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานด้านทุนชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักฯ ณ ห้องประชุม 310  สำนักพัฒนาทุนฯ  ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม  มาให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางของกองทุนชุมชน  ทักษะที่จำเป็นของพัฒนากรที่จะขับเคลื่อนงาน  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)