กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

 

นายอานนท์  บุญชู

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

>>> บทบาทหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

           การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนและการจัดสวัสดิการชุมชน กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท รูปแบบ แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน และการจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจการเงิน และการลงทุนขององค์กรการเงินชุมชน และการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายขององค์กรการเงินชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวินัยการออมของประชาชน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริหารงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท การจัดหาทุน การช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กชนบท การประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)