ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรม สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ทางช่องทางดังนี้

1.ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 – 2141-6315 , 0-2141-6374 

2.ทางโทรสาร หมายเลข 0 – 2143-8908 0-2143-8909

3.ทางระบบ Online : ดำรงธรรม สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน Online –>คลิกที่นี่

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (ภายใน) – > คลิกที่นี่

5.ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมกรมการพัฒนาชุมชน ด้านการรับข้อร้องเรียน

6.รับเรื่องความต้องการ และข้อเสนอแนะ บริการข้อมูล ข่าวสาร ให้คำปรึกษา เป็นศูนย์รับรองการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ ศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน ทางช่องทางทางระบบ Online : ดำรงธรรม พช. Online –>คลิกที่นี่

(Visited 1 times, 1 visits today)