ฝ่ายอำนวยการ

CDD-NEW-LOGO3-300x300.png


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

>>> บทบาทหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

          การปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานควบคุมภายใน งานบริหารความเสี่ยง งานจัดการข้อร้องเรียน งานพัฒนาประสิทธิภาพ งานพัฒนาชุมชนใสสะอาด งานจัดการความรู้ของสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

head-300x105.png

(Visited 1 times, 1 visits today)